نمایشگاه تبریز هلث 1395

نمایشگاه تبریز هلث 1395

نمایشگاه تبریز هلث 1395

همایش کارآفرینی  و چالش های صنعت 1396

همایش کارآفرینی و چالش های صنعت 1396

همایش کارآفرینی و چالش های صنعت 1396

نمایشگاه  کتاب تبریز 1394

نمایشگاه کتاب تبریز 1394

نمایشگاه کتاب تبریز 1394

همایش آنچه یک مهندس موفق باید بداند- تبریز-1393

همایش آنچه یک مهندس موفق باید بداند- تبریز-1393

همایش آنچه یک مهندس موفق باید بداند- تبریز-1393

نمایشگاه فناوری های نو تبریز 1393

نمایشگاه فناوری های نو تبریز 1393

نمایشگاه فناوری های نو تبریز 1393

 همایش آنچه یک مهندس موفق باید بداند- ارومیه -1393

همایش آنچه یک مهندس موفق باید بداند- ارومیه -1393

همایش آنچه یک مهندس موفق باید بداند- ارومیه -1393

سمینار مکانیک دانشگاه آزاد تبریز- فروردین 87

سمینار مکانیک دانشگاه آزاد تبریز- فروردین 87

سمینار مکانیک دانشگاه آزاد تبریز- فروردین 87

سمینار مکانیک دانشگاه آزاد تبریز- اسفند 86

سمینار مکانیک دانشگاه آزاد تبریز- اسفند 86

سمینار مکانیک دانشگاه آزاد تبریز- اسفند 86