بازرسی جوش دانشگاه آزاد - خدا آفرین - 1394

بازرسی جوش دانشگاه آزاد - خدا آفرین - 1394

بازرسی جوش دانشگاه آزاد - خدا آفرین - 1394

کارآموزی دندانپزشکی - تبریز- 1395

کارآموزی دندانپزشکی - تبریز- 1395

کارآموزی دندانپزشکی - تبریز- 1395

بازرسی تلکابین عینالی - تبریز - 1393

بازرسی تلکابین عینالی - تبریز - 1393

بازرسی تلکابین عینالی - تبریز - 1393

بازرسی جرثقیل نیروگاه سهند - بناب - 1394

بازرسی جرثقیل نیروگاه سهند - بناب - 1394

بازرسی جرثقیل نیروگاه سهند - بناب - 1394

اورهال نیروگاه حرارتی - تبریز -1394

اورهال نیروگاه حرارتی - تبریز -1394

اورهال نیروگاه حرارتی - تبریز -1394

بازرسی نیروگاه گازی - صوفیان - 1393

بازرسی نیروگاه گازی - صوفیان - 1393

بازرسی نیروگاه گازی - صوفیان - 1393

بازرسی نیروگاه دیزلی - مغان - 1393

بازرسی نیروگاه دیزلی - مغان - 1393

بازرسی نیروگاه دیزلی - مغان - 1393

بازرسی نیروگاه حرارتی - تبریز - 1393

بازرسی نیروگاه حرارتی - تبریز - 1393

بازرسی نیروگاه حرارتی - تبریز - 1393

پروژه جوش سر به سر تقاطع غیرهم سطح - ارومیه - 1393

پروژه جوش سر به سر تقاطع غیرهم سطح - ارومیه - 1393

پروژه جوش سر به سر تقاطع غیرهم سطح - ارومیه - 1393

 پروژه جوش سر به سر میلگرد - ارومیه - 1393

پروژه جوش سر به سر میلگرد - ارومیه - 1393

پروژه جوش سر به سر میلگرد - ارومیه - 1393

 بازرسی نیروگاه حرارتی - تبریز - 1393

بازرسی نیروگاه حرارتی - تبریز - 1393

بازرسی نیروگاه حرارتی - تبریز - 1393